Добитници Вукове дипломе

Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и примерном владању. Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета додељује се ученику за предмете утврђене правилником о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи.

Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику:
1) ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета прописаних наставним планом и програмом и примерно владање; и
2) ако, поред постигнутог одличног успеха из свих предмета прописаних наставним планом и програмом и примерног владања добије најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.