О школи

Школо моја плава, стара си, ал` права!

У центру града на најлепшем месту Иђије на углу две познате улице, смештена је основна школа „Душан Јерковић”, која својим здањем и величином доминира овом простору још из друге половине XIX века.

Кроз наставу наше школе прошло је преко стотину наставника, а тренутно у процесу реализације ГПР-а школе учествује 58 наставника, директор школе, психолог и педагог.

Школа ради у две смене. Сваке школске године значајна материјална средсва се инвестирају у иновацију наставних средстава и учила, набавку књига за школску библиотеку и естетско уређивање школског простора.

Донацијом АДФ-а, средствима СО Инђија и школе опремљен је информатички кабинет школе, направљена еколошка учионица.

У школи се празнује 25. Септембар – Дан Школе и 27. Јануар – Дан Светог Саве.

Секције и ваннаставне активности

Своја интересовања, креативност и могућност за додатне ваннаставне активности ученици изражавају у раду 34 секције, Дечјег Савеза Школе, подмлатка Црвеног крста, преко програма за развој, мир и толеранцију, есетског уређења школе и еколошке заштите животне средине, програм реализације Буквара дечјих права, школског маркетинга, програма здравствене заштите и активности за спречавање девијатног и деликвентног понашања ученика основне школе.

Друштво

Сарадња школе и друштвене средине остварује се традиционално добро. Ученици ће својим учешћем обогатити све јавне манифестације организоване на нивоу града.

Школа остварује сарадњу са Црвеним крстом, Домом здравља, Центром за социјални рад, ОУП-ом, СО Инђија, ПУ «Бошко Буха», другим основним и средњим школама, предузећима, медијима.

Сарадња са родитељима кроз реализацију родитељских састанака, индивидуалних контаката одељенског старешине и стучних сарадника школе, а све у циљу сузбијања негативног понашања ученика који су предуслов за развој малолетничке деликвенције.

Страни језици

У школи се изучавају два страна језика: енглески и немачки. На општинским, окружним и републичким такмичењима организованим од Министарства просвете и спорта ученици наше школе увек остварују запажене резултате, тако да се за ОШ « Душан Јерковић» Инђија зна и изван наше општине.

Планови

У оквиру школског развојног плана написан је предлог пројеката којим се аплицира код Светске банке за средства којима ће се финансирати наставне и ваннаставне активности.

Школа без насиља

У оквиру школског развојног плана написан је предлог пројеката којим се аплицира код Светске банке за средства којима ће се финансирати наставне и ваннаставне активности.

Ау што је школа згодна!