osdusanjerkovic@indjija.rs

022 / 561 - 420

Школа без насиља

Програм „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“

Реализација програма „Школа без насиља“ започета је школске 2005/06. године. Програм спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапредјивање образовања и васпитања, а од школске 2008/09. године и са Министарством унутрашњих послова и Министарством омладине и спорта.

Главни циљ програма „Школа без насиља“ јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. У оквиру овог програма насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме.

 

С`обзиром на постављени циљ, трајање програма није временски ограничено; програм је развојни и настоји да постане саставни део васпитног рада у школама. Програм је пре свега намењен деци, наставницима и запосленима у школама, али и родитељима и читавој локалној заједници.

ИСТРАЖИВАЊЕ - Насиље међу децом

Истраживање о врстама и интензитету насиља спроведено је у свим до сада укљученим школама, а истраживање у првих 50 школа спроведено на узорку од 26 947 ученика и 3 397 одраслих доноси податке да је 65% ученика бар једном, а 24% више пута изложено неком облику насилног понашања у периоду од три месеца. Најзаступљенији облици насилног понашања су: вербално насиље, ширење лажи и сплеткарење, те претње и застрашивања.

4 Компоненте програма

Свака школа формира тим који је задужен за подршку и праћење реализације програма у школи. То је уједно и Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања прописаног Посебним протоколом за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања које је донело Министарство просвете а који се односи на све образовно-васпитне установе.

Програм је развијен кроз 4 садржинске компоненте:

Истраживачка компонента

Истраживање искустава и ставова свих у школи о насиљу, обрада и презентација резултата наставницима, деци, родитељима и локалној заједници.

Едукативна компонента

Обука наставника и школског особља о насиљу, вештинама комуникације, отвореног дијалога међу децом и одраслима, превентивној улози школских правила, реституцији тј. надокнади штете, позитивној дисциплини, о конструктивној интервенцији, о формирању унутрашње заштитне мреже и спољашње заштитне мреже у школи.

Вршњачка компонента

Рад са децом-вршњацима на препознавању и откривању насиља, вршњачкој заштити, изградњи узајамног поверења и смањењу  насилног понашања међу вршњацима;

Компонента породица/медији/локална заједница

Промоција узајамне сарадње, и мобилисање јавности за изградњу савезништва и активно деловање на смањењу насиља у заједници.

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА
ЈОВО КОМАЗЕЦ директор школе
МИЛАН СТЕФАНОВИЋ наставник ТО
МИЛИЈАНА ГРКОВИЋ наставник информатике
НАТАША МИЛИВОЈЕВИЋ педагог
ЖИВКА КОНТИЋ психолог
РУЖИЦА ЋУЋУЗ правник
ТАТЈАНА УЗЕЛАЦ наставник разредне наставе
СВЕТЛАНА ЖИВИЋ наставник разредне наставе
НЕНАД ДРЉАЧА наставник физичког
ВЕРИЦА ВОЈНОВИЋ наставник географије
РАДМИЛА ЈЕЛИЋ родитељ
НИНА МИХАЈЛОВ ученица